FastName.no

Avtalebetingelser

ORGNR:984106211
KONTAKT:Digital Garden AS - FastName.no, Ørsnesalléen 17, 3120 Nøtterøy - Tlf. 33350400
DATO PUBLISERT:06.04.2011
SIST ENDRET:24.05.2018

Kunden aksepterer disse avtalebetingelsene og den generelle databehandlingsavtalen referert til under punkt 1.4 ved å markere boksen til venstre for teksten "Jeg har lest og akseptert avtalebetingelser." Denne teksten finnes på alle nettsider under www.fastname.no, hvor det kan bestilles en tjeneste av FastName.


INNHOLD

Kapittel 1. Generelt

1.1 Virkeområde

1.2 Validering av kontaktopplysninger

1.3 Personvernerklæring

1.4 Databehandleravtale

Kapittel 2. Domenenavn

2.1 Generelt

2.2 Drift av domene

2.3 Domeneadminsitrasjon

2.4 Domeneinformasjon

2.5 Kontaktinformasjon og eier av domene ("whois-informasjon")

2.6 Domenebestillinger via Key-Systems GmbH

Kapittel 3. Webhotell

3.1 Generelt

3.2 Webkapasitet

3.3 Webinnhold

3.4 Trafikk

Kapittel 4. Epost

4.1 Generelt

4.2 Begrensninger - sending fra epostkonto

4.3 Begrensninger - sending fra webhotell

Kapittel 5. Begrensninger på tjenester

5.1 Webinnhold

5.2 Webkapasitet

5.3 Databaser

5.4 Øvrig

5.5 Overforbruk av ressurser

Kapittel 6. Utvidet support

6.1 Generelt

Kapittel 7. Betaling / betalingsansvar

7.1 Generelt

7.2 Begrensninger - epostkonto

7.3 Begrensninger - webhotell

Kapittel 8. Oppsigelse

8.1 Generelt

8.2 Oppsigelse fra kunden

8.3 Oppsigelse fra FastName

8.4 Stenging eller suspensjon

Kapittel 9. Prisendringer

9.1 Generelt

Kapittel 10. Adressekvalitet

10.1 Generelt

Kapittel 11. Force majeure

11.1 Generelt

Kapittel 12. Reklamasjon og angrerett

12.1 Generelt

Kapittel 13. Erstatningsansvar

13.1 Generelt

Kapittel 14. Ansvarsbegrensning

14.1 Generelt

14.2 Varsling ved feil på tjenester

Kapittel 15. Endringer i avtalebetingelser

15.1 Generelt

Kapittel 16. Trykkfeil

16.1 Generelt

Kapittel 17. Lovvalg og tvisteløsning

17.1 Generelt


Kapittel 1. Generelt

1.1 Virkeområde

Disse vilkårenes regler gjelder mellom Kunden ("Kunden") og Digital Garden AS, org. nr 984 106 211 ("FastName"), og gjelder for alle Tjenester. ("Tjenester").

Kunden skal være en myndig fysisk eller juridisk person. Kunden kan ikke videreselge eller selge FastNames Tjenester til andre. Kunden kan delegere drift og oppdateringer av websidene etc. til en annen fysisk eller juridisk person. Dette begrenser likevel ikke Kundens ansvar i henhold til denne Avtalen.

1.2 Validering av kontaktopplysninger

1.3 Personvernerklæring

Ved opprettelse av kundeforhold, er Kunden selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir ved bestilling er riktig.

FastName kan, fra en skjønnsmessig vurdering, slette eller utsette bestillinger som utføres av Kunden med mindre kontaktinformasjonen kan valideres.

Dersom tjenesten allerede er tilgjengeliggjort for Kunden, kan FastName fra en skjønnsmessig vurdering sperre tjenester inntil Kundens identitet er validert.

FastName behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Personopplysninger blir ikke solgt eller delt til tredje parter, og oppbevares i følge norsk lov. Unntaket er om offentlig myndighet etterspør dette med hjemmel i norsk lov.

Når du blir kunde hos Digital Garden AS, eller benytter noen av våre tjenester, gir du oss samtidig tilgang til opplysninger om deg. I vår personvernerklæring kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn og hva de benyttes til. Personvernerklæringen gjelder for alle tjenester som eies og tilbys av Digital Garden AS og beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, bruk av våre produkter og tjenester og hvordan vi behandler disse.

1.4 Databehandleravtale

I henhold til personopplysningslovens § 13, jf. § 15, personopplysningsforskriftens kapittel 2, og EU-forordningen General Data Protection Regulation (GDPR) har vi utarbeidet en Databehandleravtale. Databehandler er Digital Garden AS og kunden er Behandlingsansvarlig.

Databehandlingsavtalen er å anse som et bilag til tjenesteavtalen, og aksepteres i sin helhet ved avtaleinngåelse.

Kapittel 2. Domenenavn

2.1 Generelt

FastName skal sørge for forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener enten dette inkluderer søking, registrering, parkering, eller administrasjon av domenenavn. Kunden er rettighetshaver til det domenet som tildeles, og er i sin fulle rett til å overdra domenenavnet til et annet selskap mot å betale de avgifter FastName har fastsatt for overføring av domenenavn. Overdragelse av domenet innebærer ikke endring i Avtalen om parkering, domeneadministrasjon etc. Kunden er selv ansvarlig for at de nødvendige skjemaer for overdragelse av domenenavn er korrekt utfylt og sendt til FastName.

2.2 Drift av domene

Det er Kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med domeneutsteders navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid. Kunden plikter selv å sette seg inn i gjeldende regelverk og retningslinjer for det aktuelle toppnivådomene. Bestilleren er ansvarlig for at bestillingen ikke strider mot gjeldende regler for registrering under de respektive domener. Disse reglene bestemmes av den lokale registreringsautoriteten. For .no-domenenavn er dette NORID, for internasjonale toppnivådomenenavn (com/net/org) er dette ICANN. For øvrig gjelder Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy vedtatt av ICANN.

Kunden er selv ansvarlig for å ha sjekket andres eventuelle immaterielle rettigheter før registrering og/eller bruk av det aktuelle domenenavnet. Kunden skal holde FastName skadesløs ved søksmål i tvister som måtte oppstå mellom parter i eventuelle rettighetskonflikter. Ved bestilling av et domenenavn, binder kjøperen seg juridisk til kjøpet for hele gyldighetstiden.

Krav om relasjon til USA i forbindelse med registrering av .us domenenavn er nærmere beskrevet her.

Årsavgift for domenenavn er en årlig avgift for opprettholdelse av rettighetene til et domenenavn.

Ved bestilling av kun domenenavn (altså parkering av domenet på FastName sine DNS-servere) vil man ved søk på domenet bli sendt FastNames parkeringsside.

2.3 Domeneadministrasjon

Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten skriftlig samtykke fra FastName. Dette samtykket forutsetter at Kunden har betalt for Tjenester som er bestilt frem til utløpet av inneværende avtaleperiode.

Kunden har rett til å flytte sitt domenenavn til en annen leverandør, men er ansvarlig for påløpte kostnader frem til utløp av inneværende avtaleperiode.

Etter at et domenenavn er endelig registrert, er det ikke mulig å få registreringen kansellert og dermed heller ikke mulig å heve kjøpet.

FastName forbeholder seg retten til å nekte å behandle bestilte domenenavn.

2.4 Domeneinformasjon

Domenesøknad utføres av FastName på bakgrunn av informasjon fra Kunden.

Ved bestilling av .no-domenenavn kreves elektronisk signering av egenerklæring fra Kunden før domenenavnet registreres. FastName behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. For å verne om personopplysninger sendes disse aldri ut til eksterne parter. Unntaket er om offentlig myndighet etterspør dette med hjemmel i norsk lov.

Kunden er selv ansvarlig for at informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-postadresse, registreringsnummer etc. kan FastName ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

All korrespondanse vedrørende eksempelvis prisendring, varsling om unormalt høy trafikk og annen kundeinformasjon skjer per epost eller telefon. Eventuelle meldinger fra FastName til Kunden skal regnes som mottatt og kjent, forutsatt at FastName kan godtgjøre at slik epost er sendt.

2.5 Kontaktinformasjon og eier av domene ("whois-informasjon")

Kunden er selv ansvarlig for at informasjon som han/hun oppgir ved nyregistrering av domene er riktig.

Kunden er selv ansvarlig for at informasjon som han/hun oppgir ved flytt av domene til FastName er riktig. Merk at eiers navn og organisasjonsnummer ikke oppdateres på priv.no og .no domener ved flytting. Oppdatering av eierinformasjon på .priv.no og .no domener må gjøres via et eierskifte.

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir ved eierskifte av domene er riktig.

Kunden er selv ansvarlig for at all whois-informasjon er oppdatert og riktig. Kunden må selv sørge for oppdatering av denne informasjonen via kontrollpanelet på FastName.no for hvert enkelt domene.

Kunden er selv ansvarlig for nødvendig gjennomføring av eierskifte. Dersom organisasjonsnummeret på domenets whois-informasjon er slettet i Brønnøysundregistrene må eierskifte utføres innen fristene til Norid. Ved eierskifte av .no eller .priv.no domener vil kontaktinformasjonen på kunden benyttes om kontaktadressen tilknyttet WHOIS på domene ikke er tilgjengelig eller finnes.

2.6 Domenebestillinger via Key-Systems GmbH

Ved bestilling av domener via vår toppnivåregistrar Key-Systems GmbH gjelder Key-Systems GmbH sine tjenestevilkår. Oppdatert versjon av tjenestevilkårene finnes til enhver tid her: https://www.rrpproxy.net/Legal/Registration_Agreement

Kapittel 3. Webhotell

3.1 Generelt

Ved kjøp av webhotell gir Avtalen Kunden tilgang på de tjenestemaskinene som FastName til enhver tid benytter. Webhotell er ment for personers, foreningers eller firmaers hjemmesider. FastName tilbyr gratis support på de Tjenester som inngår i Webhotellet via e-post, telefon og informasjon på FastName sine websider.

3.2 Webkapasitet

Dersom Kundens websider belaster over den avtalte lagringsmengde, skal FastName informere Kunden om dette, og anbefale Kunden om å oppgradere Tjenesten. Dersom Kunden ikke innen 14 dager foretar endringer, betraktes dette som en bestilling på oppgradering av Tjenesten til neste nivå over benyttet ressursbruk. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

3.3 Webinnhold

Kunden er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens ansvar og Kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlig myndighet foreligger. Kunden holder FastName skadesløs for ethvert krav fra tredjemann som rettes mot FastName vedrørende påstått ulovlig innhold på Kundens webhotell.

Kunden er selv ansvarlig for å ta backup av all informasjon/data som lagres på FastName sine servere.

3.3 Trafikk

Webhotell hos FastName har i utgangspunktet ubegrenset overføringsmengde. Dette begrenser seg selvsagt til FastName og Kundens linjekapasitet. Formålet med dette er å forhindre at en webside som i løpet av en relativt kort periode med stor trafikk blir stengt. Trafikken kan kun være relatert til Tjenesten (se 3.2). Dette innebærer at webhotell hos FastName ikke kan anvendes til formål som går ut på å distribuere data/dele filer over Internett. Eksempel på dette kan være filmer, lyd eller andre typer filer. Ved misbruk der slik trafikk tar uforholdsmessig stor båndbredde forbeholder FastName seg retten til å stenge Tjenesten på ubestemt tid.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren som belaster andre brukere på samme server, forbeholder FastName seg retten til å be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare. Dersom Kunden ikke etterkommer denne anmodningen, forbeholder FastName seg retten til å si opp Avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder FastName seg retten til å stenge Kundens nettsted uten varsel med øyeblikkelig virkning.

Kapittel 4. Epost

4.1 Generelt

Det er ikke tillatt å benytte FastName sine servere til masseutsendelse av e-post med uønsket reklamebasert innhold (spam). Ved rapportering om slik misbruk har FastName rett til å stenge Tjenesten med umiddelbar virkning.

Det er ikke tillatt med masseutsendelser av epost til personlige e-postadresser uten at mottaker har gitt avsender aktivt samtykke til å motta slik e-post. Eksempel på personlige e-postadresser er fornavn.etternavn@firma.tld, navn@firma.tld, osv. Ved rapportering om slik misbruk har FastName rett til å stenge Tjenesten med umiddelbar virkning.

Det er ikke tillatt med masseutsendelse av nyhetsbrev fra epostkontoer eller webhotell som ligger hos FastName. For utsendelse av nyhetsbrev kreves det en dedikert IP-adresse. Ved svartelisting av denne IP-adressen er Kunden selv ansvarlig for å sørge for hvitelisting.

Ved uforholdsmessig mye spam inn til FastName sine epostservere har FastName rett til å blokkere IP-adresser og hele geografiske områder uten å varsle Kunden. Kunden vil ikke kunne motta e-post fra de sperrede områdene eller de sperrede IP-adressene i perioden blokkeringen er aktiv.

Dersom Kundens e-post belaster over den avtalte lagringsmengde, skal FastName informere Kunden om dette, og anbefale Kunden om å oppgradere Tjenesten. Dersom Kunden ikke innen 14 dager foretar endringer, betraktes dette som en bestilling på oppgradering av Tjenesten til neste nivå over benyttet ressursbruk. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

4.2 Begrensninger – sending fra epostkonto

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 4. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra en vanlig epostkonto:

** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 500 epost til samme mottaker i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 2 500 epost til samme mottaker i løpet av 30 dager.

Og følgende begrensninger gjelder for samtlige e-postadresser tilknyttet ett domenenavn:
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2000 mottakere i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 7500 mottakere i løpet av 30 dager.

4.3 Begrensninger – sending fra webhotel

 

All utsendelse av epost skal skje i henhold til vilkår beskrevet i punkt 4. I tillegg gjelder følgende begrensninger for epost sendt fra webhotell:

** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 500 mottakere i løpet av 24 timer
** Det er ikke tillatt å sende epost til mer enn 2 500 mottakere i løpet av 30 dager.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 500 epost til samme mottaker i løpet av 24 timer.
** Det er ikke tillatt å sende mer enn 2 500 epost til samme mottaker i løpet av 30 dager.

Kapittel 5. Begrensninger på Tjenester

5.1 Webinnhold

Brukeren er selv ansvarlig for å lage, legge inn og oppdatere den informasjon som ønskes etablert på eget internettområde/webhotell. Alt innhold som legges ut på tjenestemaskinen er kundens/brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut.

Kunden og brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på tjenestemaskinen og at lover og opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket. Kunden og brukeren er også ansvarlig for at eventuelle nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger. FastName akter ikke å bli involvert i tvister knyttet til opphavsrettslige bestemmelser, og kan med tre dagers varsel avslutte leveranse av webhotell og/eller DNS-tjeneste, dersom det foreligger indisier om brudd på opphavsrettslige bestemmelser. Eventuelt tilgodehavende for avtaleperioden vil i slike tilfeller bli tilbakebetalt til kunden.

Dersom brukeren har lagt ut programvare som forårsaker feil og problemer på serveren, og/eller belaster andre brukere på samme server, forbeholder FastName seg retten til å stenge brukerens web eller be brukeren om å stoppe bruken av den aktuelle programvare med umiddelbar virkning.

FastName forbyr nettsteder som:
a) fremmer rasehat, eller viser grusomme eller umenneskelige voldshandlinger på en måte som får informasjonen til å virke ufarlig eller rosverdig
b) viser eller linker til hardpornografisk materiale
c) forherliger overgrep eller seksuelt misbruk av barn
d) viser seksuelle handlinger mellom mennesker og dyr

5.2 Webkapasitet

Dersom Kundens websider og tilknyttede databaser belaster ressursene slik at andre brukere på samme server blir skadelidende, forbeholder FastName seg retten til å be Kunden om å flytte websiden og tilknyttede databaser til tjenester tilpasset den bruken kunden har. Dersom kunden ikke følger denne anmodningen, forbeholder FastName seg retten til å si opp avtalen. I særlig graverende tilfeller forbeholder FastName seg retten til å stenge kundens nettsted med øyeblikkelig virkning.

5.3 Databaser

Som et resultat av at restore av databaser med flere enn 512 tabeller kan feile, har vi satt begrensning på antall tabeller i hver database til 512.

5.4 Øvrig

FastName forbeholder seg retten til å stenge, eller suspendere, tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer.

FastName kan uten forvarsel fjerne materiale eller stenge en Tjeneste når mistanke om brudd på punkt 5.1 i Tjenesteavtalen eller etter FastName sitt eget skjønn er berettiget, og uansett om Kunden ikke svarer på eller etterkommer krav innen de frister som FastName setter.

5.5 Overforbruk av ressurser

Dersom Kundens tjenester belaster over den avtalte lagringsmengde eller ressursbruk, skal FastName informere Kunden om dette, og anbefale Kunden om å oppgradere Tjenesten. Dersom Kunden ikke innen 14 dager foretar endringer, betraktes dette som en bestilling på oppgradering av Tjenesten til neste nivå over benyttet ressursbruk. Tjenesten blir da fakturert etter satsene for det oppgraderte nivå.

Kapittel 6. Utvidet support

6.1 Generelt

Ved support utover FastName sine Tjenester faktureres konsulentkostnad på kr. 950 pr. time eks. mva. Support på webutvikling/webdesign faller inn under FastName sine konsulenttjenester og omfattes derfor ikke av Tjenesten.

Kapittel 7. Betaling / betalingsansvar

7.1 Generelt

Ved bestilling av domenenavn, webhotell og/eller e-post kan firmakunder faktureres etter at Tjenesten er levert eller via forhåndsbetaling med Mastercard eller Visa online. Privatpersoner faktureres normalt ikke ved nyregistreringer. Fakturaer sendt i posten har minimum 14 dagers betalingsfrist med kr. 76.- eks. mva. i ekspedisjonsgebyr. Fakturaer sendt pr. e-post har minumin 14 dagers betalingsfrist med kr. 32.- eks. mva i ekspedisjonsgebyr. For EHF-faktura er det et gebyr for å dekke administrasjonskostnader i forbindelse med utsendelse på kr. 350.- eks. mva.

Ved forsinket betaling vil Kunden uavhengig av e-postfaktura, motta skriftlig betalingspåminnelse fra FastName med purregebyr. FastName sin anledning til å ilegge purregebyrer reguleres av inkassoloven og forskrift til inkassoloven (inkassoforskriften).

Etter nye 14 dager går det ut et inkassovarsel med et nytt purregebyr iht. inkassoloven. Tilleggssalær blir da to ganger purregebyr pluss løpende renter etter forsinkelsesrenteloven. Dersom varselet ikke blir betalt sendes saken til inkasso hvor det pådrar seg ytterligere salærer og gebyrer.

Innbetaling av inkassokrav skal gjøres til Inkassators kontonummer. FastName er ikke ansvarlig for tap av domener som skjer grunnet betalingsforsinkelse. Kunden må selv oppdatere sine kontaktopplysninger slik at varsling om utelatt betaling kommer frem.

Dersom renter og gebyr(er) på betalingsoppfordringer ikke blir betalt, vil de belastes neste faktura.

FastName forbeholder seg retten til et administrasjonsgebyr på kr. 95 ved tilbakebetaling av for mye innbetalt på faktura. Tilgodehavende beløp under kr. 10 000 kan overføres til neste faktura som fratrekk. Tilgodehavende kan også brukes til å dekke andre ubetalte fakturaer på kundeforholdet.

Dersom betaling foretas fra utlandet, skal Kunden stå for betalingsomkostningene i alle banker. Vi anbefaler derfor alltid bruk av vår online betalingsløsning for Visa eller MasterCard ved betaling fra utlandet.

Faktura ved domeneregistrering vil inneholde kostnader for registrering samt drift av domenenavnet første år. Deretter vil man få en fast, årlig avgift.

Alle Tjenester fra FastName faktureres 12 måneder av gangen og er ikke refunderbart om Tjenesten sies opp/flyttes innen ett år.

Kunden aksepterer herved at dersom domenenavnet eller Tjenester tilknyttet domenenavnet ikke betales til forfall på faktura, kan retten på domenenavnet bortfalle i sin helhet, og eierskapet overdras til FastName. Kunden frasier seg på denne måten all rett til å benytte og flytte domenenavnet inntil betaling har funnet sted i sin helhet, inkludert renter og eventuelle påløpte gebyrer. Dersom helhetlig oppgjør ikke har funnet sted etter to måneder fra forfall på faktura, vil retten til domenenavnet også kunne bortfalle i sin helhet, og Tjenesten vil bli sperret. Dette betyr ikke at betalingsansvaret faller bort. Skal Tjenesten åpnes igjen, vil det tilkomme et gjenåpningsgebyr på kr. 160.- eks. mva.

FastName er ansvarlig for at kredittkortopplysninger som Kunden oppgir for å betale for Tjenestene på www.fastname.no blir behandlet på en sikker måte, og at kredittkortopplysninger blir skrevet inn på en sikker, kryptert side med SSL.

Når du bestiller en tjeneste fra oss, krever vi personlige data for å kunne gjennomføre ordrene. Velger du å betale med kort, trenver vi kontaktinformasjon (for eksempel navn og adresse), samt kredittkortinformasjon (kortnummer, utløpsdato og CVC-kode). Vi bruker denne informasjonen kun for å ta betalt og kunne fullføre din ordre. Ønsker du å lagre kredittkortinformasjon for fremtidige betalinger, så blir kortnummer, utløpsdato og CVC-kode overført til kortselskapet. Kun de siste fire sifrene av kortnummeret blir lagret hos oss, slik at du kan kjenne igjen hvilket kort som er lagt inn.

Kapittel 8. Oppsigelse

8.1 Generelt

Ved oppsigelse av Tjenestene blir all informasjon på våre servere slettet rutinemessig etter at tjenesten er utløpt.

Dersom Tjenesten omfatter domeneparkering eller drift av domene, vil domene ikke bli fornyet hos domenets toppnivåregistrar.

8.2 Oppsigelse fra Kunden

Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse, for en periode på 12 måneder med mindre annet fremgår. Kunden kan si opp Avtalen inntil 3 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper. Dersom Kunden ikke mottar bekreftelse fra FastName om behandling av oppsigelsen, regnes oppsigelsen ikke som mottatt.

Ved kjøp av Tjenester hos FastName som løper i en fastsatt periode, aksepterer Kunden Tjenesten som levert når Tjenesten er aktivert og gjort tilgjengelig for Kunden. Fra og med Tjenesten er gjort tilgjengelig er den ikke under noen omstendighet refunderbar i avtalefestet periode. Kunden må betale for Tjenesten ut avtaleperioden.

Oppsigelse av Tjenester skal foretas via kundens kontrollpanel under tjenesteoversikt.

8.3 Oppsigelse fra FastName

FastName kan på hvilket som helst tidspunkt, og etter eget skjønn, si opp Tjenesten med 30 dagers skriftlig varsel (epost eller per brev) med mindre annet er spesifikt avtalt. Ved manglende betaling og/eller manglende tilbakemeldinger fra kunden vedr. feil adresseinformasjon kan FastName si opp kundens tjenester umiddelbart.

8.4 Stengning eller suspensjon

Ved brudd på bestemmelsene i punkt 3. eller ved manglende betaling, jf. pkt. 7 eller etter oppsigelse eller suspensjon, jf. pkt. 8.3, vil FastName kunne nekte Kunden tilgang til Tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste, påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste.

Vedvarende mislighold av ovennevnte bestemmelser kan av FastName tolkes som en oppsigelse fra Kunden jf. punkt 8.1 flg eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter Tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

Kapittel 9. Prisendringer

9.1 Generelt

Samtlige priser kan endres. Økninger i pris kan endres med minimum 30 dagers varsel, med virkning fra avtalens fornyelse. Melding om prisendringer sendes til e-postadressen som Kunden har oppgitt i Kundens kontrollpanel på FastName.no. Kunden kan innen den samme fristen si opp avtalen, dersom prisendringen ikke aksepteres.

Alle priser som er oppgitt på FastName sine websider, samt i all e-postkorrespondanse, er inklusive merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, herunder avgifter fra domeneutstedere, vil bli videreført til Kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

FastName forbeholder seg retten til årlig prisjustering av løpende avtaler i henhold til endringer i konsumprisindeksen uten forutgående varsling.

Kapittel 10. Adressekvalitet

10.1 Generelt

Kunden plikter til enhver tid å informere FastName om eventuelle adresseendringer, så vel som forretningsadresse/bopel og e-postadresse. Dersom Kunden endrer adresse og/eller e-mail adresse under avtaleperioden uten å varsle FastName, og Kunden av denne årsak ikke mottar meldinger som FastName sender Kunden, anses Kunden likevel for å ha mottatt meldingen fra FastName.

Kapittel 11. Force majeure

11.1 Generelt

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), krigshandlinger, terrorhandlinger samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

Kapittel 12. Reklamasjon og angrerett

12.1 Generelt

Feil som avdekkes av Kunden skal uten ugrunnet opphold etter at feilen er oppdaget varsles FastName pr. post. Overholder ikke Kunden reklamasjonsbestemmelsen i foregående punktum mister Kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor FastName.

Angrerett gjelder kun for forbrukere, ikke bedrifter.

Ved registrering av et domene alene, eller sammen med webtjenester, som krever organisasjon- eller selskapstilknytning, kan Kunden ikke påberope seg angrerett.

For FastName sine webhotell, e-posttjenester og databasetjenester gjelder 14 dagers angrefrist for privatpersoner i henhold til angrerettloven. Kunden vil få betalingen refundert med de unntak som følger av gjeldende rettsregler på området.

Ved bestilling av domenetjenester gjelder ikke 14 dagers angrefrist. Domenetjenesten er levert når registrering av bruksrett har funnet sted hos toppnivåets registrar, og Tjenesten kan derfor ikke avbestilles etter dette tidspunkt. Angreretten vil med dette bortfalle i det Tjenesten er gjort tilgjengelig for Kunden.

Kapittel 13. Erstatningsansvar

13.1 Generelt

FastName kan bare holdes erstatningsansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. FastName er kun ansvarlig for skader som er forårsaket ved grov eller bevisst forsømmelse fra FastName sin side.

FastName er bare ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutses som en mulig følge av kontraktsbruddet.

FastName svarer ikke for indirekte tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning for Kunden eller dennes kunder, tredjemannstap eller annet indirekte eller avledet tap.

Kapittel 14. Ansvarsbegrensning

14.1 Generelt

FastName sitt erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset til Kundens direkte tap og er begrenset til et beløp tilsvarende avgiften som er betalt for Tjenestene for inneværende avtaleperiode.

FastName kan ikke holdes ansvarlig dersom brukere av Internett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til Kundens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Kunden har selv ansvar for å sikre at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende.

FastName er ikke ansvarlig for innholdet i søkemotorer, whois databaser og andre eksterne internettressurser. FastName er ikke ansvarlig for innholdet på serveren.

I den grad det er gjort avtale om backup av serveren, kan FastName ikke holdes ansvarlig for problemer med backup som skyldes defekt hardware eller software problemer.

FastName kan ta ned Kundens Tjenester for en kortere periode for vedlikehold, omstrukturering eller liknende. FastName skal varsle slike hendelser i god tid, i den grad det er mulig, og Kunden kan ikke kreve økonomisk eller annen godtgjørelse for dette.

FastName har ingen kontroll over informasjon som håndteres innen Webhotellet og FastName er følgelig ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tap som kan oppstå som følge av forsettlig eller uforutsett bruk fra Kundens side. FastName er heller ikke ansvarlig for skade som oppstår som følge av virus eller hacking eller annet uforutsett som kan påvirke FastName sine servere.

14.2 Varsling ved feil på tjenester

Feil på våre tjenester varsles fortrinnsvis via vår Facebookside, samt via vår hjemmeside.

Kapittel 15. Endringer i avtalebetingelser

15.1 Generelt

Ved endringer av Tjenesteavtalen informerer FastName om endringen i nyhetsbrev til kundene og ved informasjon på FastName.no før endringene trer i kraft. Endringene i Tjenesteavtalen iverksettes for Kunden med virkning fra forfall av første faktura fra FastName. Endringene regnes som akseptert dersom innsigelser ikke er fremsatt skriftlig innen forfall.

Oppdaterte avtalebetingelser finnes til enhver tid på https://www.fastname.no/tjenesteavtale.html

Kapittel 16. Trykkleif

16.1 Generelt

FastName tar forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte. Verken FastName eller Kunden er bundet av Avtalen om den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en skrive-/trykkfeil.

Kapittel 17. Lovvalg og tvisteløsning

17.1 Generelt

Tjenesteavtalen reguleres av norsk rett. Tvister mellom Kunden og FastName skal søkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.

Partene vedtar Tønsberg tingrett som verneting.